Otevřený dopis ASP ČR a Strážcům přírody

Publikoval(a) admin dne

Já, Milan Jeglík, dobrovolný strážce přírody pod Krajem Vysočina, předseda spolku Justice for Nature (dříve Prales dětem), který je členem International Ranger Federation, apeluji na Asociaci stráže přírody ČR a strážce přírody, aby bylo zahájeno jednání na tato témata:

1) pravomoce strážců přírody, zejména paragraf 81, (7), d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,

Zde jednoznačně není zákon dotažen, poněvadž není sděleno, jak má zadržení proběhnout a strážci jsou zde vystaveni buď porušení zákona, posměchu nebo patové situaci, pokud pachatel přestupku odmítá uposlechnout pokynu se prokázat, či následovat strážce, či vyčkat do příjezdu policie. Zde jednoznačně chybí v kritické situaci použít DP dle zákona – hmaty, chvaty, údery, kopy sebeobrany, služební pes… pokud tedy nehovoříme o služební zbrani, ale přece jen kasr, teleskop a schopnost odváděcích technik by byla v mimořádných případech vhodná. Hovořím o mimořádných situacích.

2) další velký problém je stupeň ochrany v PR, PP pro nás strážce pod Kraji, poněvadž zde opět není ochrana dotažena. V podstatě dle Lesního zákona, či Zákona o myslivosti jsou jejich zákony mnohem výstižnější a přísnější ve vztahu k rušení zvířat, zachování klidu, rozdělávání ohně, táboření atd. V dnešní době po požáru v Českém Švýcarsku stále nikoho na AOPk a Krajích nenapadlo řešit, že by se nemělo v ZCHÚ volně tábořit a rozdělávat oheň? Vždyť chráněná místa PR a PP nemají téměř žádný stupeň ochrany. Vzhledem k faktu, že se jedná mnohdy o významná hnízdiště sov, dravců atd., tak by se tohle chtělo dotáhnout a ve všech ZCHÚ zakázat táboření, bivakování, rozdělávání ohně, horolezectví, omezit výkon práva myslivosti a rybářství. Osobně si myslím, že není důvod v ZCHÚ v maloploškách umožnovat lidem pohyb mimo značené stezky, ať už to je NPR, PR nebo PP. Jsou to poslední zbytky přírody blízké divočině… malé, ale důležité.  

3) dále by mělo být otevřeno téma výkonu práva myslivosti a rybářství v ZCHÚ! Myslím, že aspoň někde by měli mít volně žijící živočichové klid, od toho přece jsou též zřizovány ZCHÚ, nebo ne? Velmi by se měla přehodnotit spolupráce s myslivci, poněvadž je důvodné podezření, že data z monitoringů tečou a pytláctví rysů a vlků neutichá, by naopak. Není myslivec jako myslivec, ale jejich loajalita je skutečně hodná opatrnosti.  

4) dále otázka možnosti zastavit vozidlo v NP, CHKO, NPR strážcem, tak zde by bylo vhodné dotáhnout tento opět nedotažený paragraf, kdy by měly mít pravomoc zastavit vozidlo v případě podezření z porušení zákona též strážci přírody pod Kraji a tato pravomoc by se měla týkat všech lesních komunikací a polních cest mimo silnice v ZCHÚ a zde by se mělo uvažovat i mimo ZCHÚ na polních a lesních cestách, jinak to postrádá logiku. Nevím jak vy, ale nechápu, proč tolik strachu ze silnějších pravomocí strážců přírody.

5) bylo by vhodné organizovat alespoň 1x ročně povinné školení pro strážce a to jak pod AOPk, tak pro Kraji. Ať už se jedná o zákony a sebeobranu.

6) dále by bylo vhodné otevřít téma ohledně migračních koridorů, tedy neumožnit v migračních koridorech stavět myslivecká zařízení a to zejména v okolí ekoduktů a podchodů pod dálnicemi v nějaké vzdálenosti (zákaz posedů a přikrmování), kde jsou jediné koridory, kudy mohou zvířata projít a jsou zde velmi jednoduše ulovitelná, včetně vlků a rysů…  Stejně tak zákaz těžby a stavění oplocenek. Je to zničující systém umělých překážek pro zvířata!!!

Rád bych se zeptal, kdo řeší změny v legislativě a kdo se v tomto procesu skutečně vyzná a hlavně je ochoten se angažovat, aby se ochrana přírody posílila a nebyla nestále ve stínu kompromisů, výjimek z výjimek atd. Myslím, že je čas zasednout ke kulatému stolu a posunout ochranu přírody blíže v 21. století, tedy v zájmu přírody, nikoliv jen v zájmu neznalého a chamtivého člověka.


S pozdravem a díky za otevřenost a spolupráci,

Milan Jeglík
předseda spolku Justice for Nature
+420 732 227 248
info@pralesdetem.cz
www.justicefornature.org
https://www.facebook.com/PralesDetem

Kategorie: Nezařazené

2 komentáře

admin

admin · 3. 7. 2023 v 15:54

Milane,

k tvému otevřenému dopisu:

Asociace strážců přírody České republiky je také členem International Ranger Federation a od vzniku také European Ranger Federation. Tolik k tvému výčtu tvého zapojení.
Záležitosti zákonů jsou výhradně na poslancích, na senátorech, nebo na krajských úřadech. Jsi ustaveným strážcem za kraj Vysočina, tak se například obrať na svůj krajský úřad, resp. na jeho zastupitelstvo, coby orgán, který může navrhovat změny legislativy. Nebo obrať se na své krajské poslance a senátory, coby občanovi Vysočiny by ti měli vyjít vstříc.
§ 81 je znám každému strážci, který složil zkoušku. Není podmínkou, aby tento či jiný § byl v tomto zákoně více rozveden, protože to může řešit například MŽP formou prováděcí vyhlášky, kterou lze snadněji změnit podle potřeby z praxe. ASP ČR v tomto může spolupracovat formou návrhu, doporučuji, abys tedy navrhl potřebné úpravy a coby člen ASP ČR je předložil k projednání, případnému schválení k postoupení na MŽP.
Když se podíváš na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tak tam najdeš záležitost rozdělávání ohňů jak v CHKO, tak v NP. Protože zmiňuješ CHKO, tak je povoleno rozdělávání ohňů pouze na vyhrazených, tedy povolených ohništích, jinde jen se souhlasem příslušné Správy CHKO. Rozdělávání ohňů i mimo CHKO a NP je legislativně také řešeno co do vzdálenosti ohniště od lesního porostu atd.
horolezci mají k dispozici mobilní aplikaci “Skály ČR”, kde mají jasně uvedeno, kde a kde smějí lézt na skály, kde je dočasný či trvalý zákaz, takže když si jí nainstaluješ do mobilu, můžeš jejich sportovní činnost na místě kontrolovat
AOPK ani kraje nemohou řešit požár v NP České Švýcarsko, protože o to se stará Správa NP České Švýcarsko, která přímo spadá pod MŽP. Ze strany AOPK a ze strany KÚÚK by to bylo vměšování do cizích pravomocí.
co se týká myslivců a rybářů, tak ti mají svou legislativu a své kontrolní orgány a tebou projevené důvodné podezření by mohli vzít coby projev kolektivní viny, jen na okraj, není to dlouho, co se údajně PČR přiznal bývalý dobrovolný stráže ke žhářství v NP České Švýcarsko a přes toto se neuplatňuje kolektivní vina na všechny strážce a zpravodaje
k zastavování vozidel jen tolik, že se jedná o zastavování vozidel mimo silniční komunikace, z praxe je ale nutné vzít do úvahy, že auto může přestupce snadno použít coby zbraň a na to tebou navrhované chvaty, kopy atd. opravdu nestačí, na rovinu, raději bych toto jen zdokumentoval pomocí kamery a řešil to předáním na Správu CHKO, nebo na kraj, NP, či na PČR, aby to řešili ve správním řízení
povinné školení alespoň 1x ročně? V Děčíně jsme měli Aktiv strážců, kde jsme se dobrovolně scházeli 1x měsíčně, bylo to přínosné, dařilo se skloubit služby v terénu, společně jsme se připravovali na přezkušování atd. Ale bylo to dobrovolné. Již nějaký čas se zvažuje, aby záležitost školení a zkoušek certifikovaně prováděla Asociace strážců přírody ČR.
na rovinu, ještě jsem žádnou kazatelnu neviděl u ekoduktů, oplocení dálnic, nebo silnic pro motorová vozidla či silnic I. třídy existuje v řádech stovek kilometrů, ale těch ekoduktů je na území ČR jako šafránu. Zde právě mohou silně pomoci tebou proklínaní myslivci, aby těm, co plánují silnice nebo železnice, řekli, kde jsou migrační trasy.
Zákaz těžby a stavby oplocenek? V naší republice existují tzv. hospodářské lesy a po těžbě je legislativně dána lhůta na novou výsadbu, řídí se to schválenými desetiletými plány. Ty oplocenky jsou pro ochranu nově vysazených stromků a po dostatečném vzrůstu jsou odstraňovány. Plošně nebývají velké, tedy nejsou pro zvěř nepřekonatelnou překážkou. Jak bys chtěl řešit náhradu dřeva, pokud by se neprováděla těžba? Dřevo je prakticky od nepaměti chápáno jako obnovitelná surovina. Mimochodem, v ČR žijeme v tzv. kulturní krajině.


S přáním příjemného dne

Ota Dračka
E-mail: dracka@email.cz
Telefon: +420 774 884 805
ID: ufexkkz

admin

admin · 3. 7. 2023 v 15:56

Ahoj Milane,

změny v legislativě řeší a rozhodují o nich poslanci. To není v možnostech Asociace. Zákonodárné podněty resp. návrhy zákonů obvykle dávají ministerstva a politické strany prostřednictvím svých poslanců, samozřejmě lze i přímou poslaneckou iniciativu, pokud nějakého poslance ke svému záměru získáš. Takže můžeš se do toho samozřejmě pustit ty sám.

Asociace je tvořena lidmi, kteří mají svoji práci, a nemáme žádného zaměstnance, který by těmto aktivitám věnoval svůj čas. Nikdo z Výboru Asociace nemá prostor obíhat poslance a žádat jejich podporu. MŽP jsme již mnohokrát o našich požadavcích informovali, více není v našich silách.

I v 21. století rozhodují v demokratické společnosti volby a vůle většiny. Ve společnosti není aktuálně vůle ochranu přírody zpřísňovat a je mnoho sil ve společnosti, které by zákony, které kritizuješ, rády ještě “změkčily” a naši “stočtrnáctku” ještě “očesaly”, takže můžeme být pořád rádi za to, co v legislativě máme k dispozici, byť to není zdaleka dokonalé. Mnohé evropské země nám zákon 114/92 naopak závidí.

Asociace strážců přírody je primárně sdružením strážců přírody, kteří fungují podle pokynů svých zřizovatelů a jsou k nim loajální. Našim posláním je stráž přírody a její výkon. Nejsme všelidovým sdružením ochránců přírody. Migrační koridory řešit nebudeme, myslivost a rybářství řešit nebudeme, to se obrať na ekologické organizace.

Na jediný tvůj podnět zareaguji konkrétně – každý zřizovatel stráže přírody se má o své strážce starat. Jestliže požaduješ 1x ročně povinné školení pro strážce, tak každý Kraj a každá Správa CHKO a NP by toto měly dělat, ale žádný předpis jim to nenařizuje. U nás v Moravském krasu máme každoročně školení 2x do roka. Agentura aktuálně chystá na tento podzim školení z komunikačních dovedností. Agentura pořádala pro strážce školení z průvodcovské činnosti. Každoroční celorepublikové setkání strážců pořádané Asociací a Agenturou a Správami NP je také školením.

Závěrem: Obrať se na svého zřizovatele, ať se řádně svým strážcům věnuje, ať vám aspoň 1x za rok udělá školení. Většinu tvých požadavků si od něho nech vysvětlit. Pokud s tebou nebude komunikovat, můžeš se spojit se strážní službou tam, kde to funguje. A bude potřeba se smířit s tím, že musíme pracovat se zákony, které máme k dispozici, a jejich zdokonalení nebo předělání je běh na dlouhou trať, což můžeš zkusit oslovením některého z poslanců.

Zdraví Tonda Tůma
za sebe a za Výbor Asociace

Napsat komentář

Avatar placeholder