Asociace strážců přírody

Stručné představení našeho spolku

Na podzim 1999 se na Šumavě sešli strážci z našich národních parků a chráněných krajinných oblastí. Inspirováni podobnými sdruženími ve světě založili Asociaci strážců přírody chráněných území ČR. Od počátku vystupuje jako profesní organizace, ale vzhledem k tomu, že většina strážců přírody u nás jsou dobrovolníci, rozhodně nešlo a nejde o nějakou „ligu výjimečných“. Naopak, byla a je to hlavně platforma pro setkávání a výměnu zkušeností.

Dnes je Asociace strážců přírody spolkem, jehož cílem je zvyšovat odbornost a profesionální úroveň strážní služby v chráněných územích ČR. Již od svého vzniku totiž pociťujeme nedostatek pozornosti, koordinace a metodického vedení ze strany MŽP, jenž by dle zákona o ochraně přírody mělo být garantem této specifické oblasti ochrany přírody.

Proto se již více než čtvrtstoletí konají pravidelná setkání strážců, zaměřená na výměnu zkušeností ze strážní, informační a průvodcovské služby v terénu. Na tato setkání pravidelně zveme odborníky ke konzultacím a přednáškám o tématech, souvisejících s prací strážců. Asociace (nejen) svým členům nabízí školení, odborné exkurze a stáže, včetně zahraničních. Dlouhodobou snahou Asociace je zapojit se do tvorby metodických materiálů pro strážce, či systému jejich odborné přípravy (Strážcovská akademie). Nepolevujeme také ve snaze komunikovat s MŽP a přesvědčit ho o významu strážců, vždyť právě oni jsou opravdu V PRVNÍ LINII OCHRANY PŘÍRODY.

Našimi členy jsou jak profesionální strážci národních parků, tak i dobrovolní strážci chráněných krajinných oblastí či dobrovolní strážci působící při krajských úřadech. Nechybí ani “nestrážci”- nadšenci a sympatizanti, kterým nejsou naše chráněná území a jejich strážci lhostejní.

Asociace strážců je od roku 1999 řádným členem International Ranger Federation, organizace sdružují národní asociace strážců přírody – rangerů na celém světě. V roce 2000 jsme na sto let 🙂 uzavřeli Dohodu o vzájemné spolupráci s Asociáciou strážcov chráněných území Slovenska. Od té doby jsou slovenští kolegové pravidelnými hosty našich akcí (a my jejich).

Na 1. evropském kongresu strážců, který se konal počátkem května 2017 v Litoměřicích pak byla naše Asociace zakládajícím členem European Ranger Federation, která je jakousi regionální “pobočkou” IRF.

Asociace strážců je spolkem s odborným zaměřením – nikoli odborovou organizací strážců. Je reprezentována sedmičlenným výborem, který je volen na dva roky. O zásadních návrzích rozhoduje Valná hromada, která se schází jedenkrát ročně. Členem Asociace se může stát každý strážce či další zájemce, který souhlasí s programem Asociace, jejími stanovami a získá podporu alespoň dvou stávajích členů.
Přihlášku najdete zde… LINK

Finanční zdroje Asociace tvoří členské příspěvky (v současnosti 200 Kč ročně), granty a sponzorské dary.
Asociace strážců je od 1. 1. 2014 zapsaná ve spolkové rejstříku pod spis.značkou L 2962 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Kodex strážce

Dlouhá léta jsme jako strážci měli pocit, že v právních předpisech o stráži přírody, není řečeno vše. Zákon a vyhláška stanoví, kdo se může stát strážcem, jeho práva a povinnosti. Ale není tam, jaký byl měl strážce BÝT – z hlediska lidských a morálních kvalit či jak by měl vystupovat ve službě. Inspirováni zahraničními kolegy jsme se shodli na následujícím desateru pravidel, kterými se snažíme při výkonu strážní služby v našich chráněných územích řídit. 

 • Strážce svým vystupováním na veřejnosti reprezentuje státní ochranu přírody.
 • Strážce je loajální k orgánu, který jej ustanovil – ve styku s veřejností zastává názory OOP.
 • Strážce při plnění svých povinností zachovává důstojnost – svou vlastní i osob, se kterými přichází do styku.
 • Strážce je aktivní v přístupu ke svěřeným úkolům i k návštěvníkům.
 • Strážce zná svěřené území, jeho hodnoty a seznamuje s tím i druhé.
 • Strážce dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace (vč. jazykové) i udržování fyzické kondice.
 • Strážce upřednostňuje podání informace a poučení před sankcí.
 • Strážce vystupuje rozhodně a profesionálně.
 • Strážce usiluje o dobré vztahy s místní komunitou – obyvateli, hospodařícími subjekty a orgány veřejné správy.
 • Strážce ve službě je vždy řádně ustrojen a upraven.

Přijato valnou hromadou Asociace strážců dne 9. 4. 2010 v CHKO Moravský kras.

Naše Vize strážní služby v ČR

aneb jak by „TO“ podle nás mělo fungovat

V roce 2011 jsme se na popud našich partnerů ze Slovenska pokusili nastínit, jak by asi měla fungovat strážní služby v našich chráněných územích za 10 let. Ty už uplynuly a Výbor AS nyní pro Valnou hromadu ( v r.2023) připravuje její vyhodnocení a návrh vize nové…

 • stráž přírody je ustavena a funguje ve všech chráněných územích
 • stráž přírody v ČR je koordinována na národní úrovni (zajištuje MŽP) i v rámci regionu (svého ustavujícího orgánu)
 • je legislativně zaveden systém koordinace stráže přírody
 • je zaveden a funguje systém odborné přípravy strážců ve všech potřebných oborech znalostí (“Handbook” připravovaný AS = první hmatatelný pokus; ucelená nabídka školení jej vhodně doplňuje).
 • profesionální i dobrovolní strážci jsou technicky vybaveni na odpovídající úrovni
 • strážci mají hrazené oprávněné výdaje spojené s jejich funkcí
 • stráž přírody má dostatečné pravomoci mimo jiné k zastavování motorových vozidel, k zadržování osob, k použití služební zbraně v případě porušení předpisů o OP
 • orgán ustavující stráž má možnost identifikovat majitele vozidla podle registrační značky
 • je novelizován přestupkový zákon – zvýšeny částky za blokové pokuty, možnost vybírat pokuty v jiných měnách
 • jsou zavedeny a strážcům přidělovány stejnokroje
 • o funkci strážce je zájem, vykonávají ji kvalitní pracovníci
 • stav stráže přírody v ČR je na srovnatelné nebo vyšší úrovni než v okolních státech
 • AS úzce spolupracuje s ČIŽP – výměna obecných zkušeností i informací ke konkrétním případům i opakujícím se problémům
 • AS má akreditaci pro školení a zkoušky strážců přírody v celé ČR
 • většina aktivních strážců jsou členy AS

Stanovy Asociace strážců přírody ČR z.s.

Stanovy jsou dostupné ke stažení zde.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Zápisy z valných hromad

Zápis č. 24 z Valné hromady AS, 01. 04. 2022, Kozov u Bouzova ( CHKO Litovelské Pomoraví)

Zápis z 23. z Valné hromady AS, 13.11.2021, Olešnice (CHKO Orlické hory)

Zápis z 22. z Valné hromady AS, 05. 10. 2019, Ostružná (CHKO Jeseníky)

Zápis z 21. z Valné hromady AS, 12. 10. 2018, Polná, (NP Šumava)

Zápis z 20. z Valné hromady AS, 07. 04. 2017, Dolní Lomná (CHKO Beskydy)

Zápis z 19. z Valné hromady AS, 10. 04. 2016, Tři Studně (CHKO Ždárské vrchy)

Zápis z 18. z Valné hromady AS, 12. 04. 2015, Rybník (CHKO Český les)

Zápis z 17. z Valné hromady AS, 13. 04. 2014, Jiřetín pod Jedlovou (CHKO Lužické hory)

Zápis z 16. z Valné hromady AS,

Zápis z 15. z Valné hromady AS, 13. 05. 2012, Pavlov (CHKO Pálava)

Zápis z 14. z Valné hromady AS, 13. 05. 2011, Nové město pod Smrkem (CHKO Jizerské hory)

Zápis z 13. z Valné hromady AS, 09. 04. 2010, Macocha (CHKO Moravský kras)

Zápis z 12. z Valné hromady AS,

Zápis z 11. z Valné hromady AS, 16. 05. 2008, Srní (NP Šumava)

Zápis z 10. z Valné hromady AS, 20. 04. 2007, Zadní Třebáň (CHKO Český kras)

Zápis z 09. z Valné hromady AS, 20. 04. 2006, Bedřichovka (CHKO Orlické hory)

Zápis z 08. z Valné hromady AS, 14. 04. 2005, Sedmihorky (CHKO Český ráj)

Zápis z 07. z Valné hromady AS,

Zápis z 06. z Valné hromady AS,

Zápis z 05. z Valné hromady AS, 26. 04. 2002, Dolní Chřibská (NP České Švýcarsko)

Zápis z 04. z Valné hromady AS, 27. 04. 2001, Čížov (NP Podyjí)

Zápis z 03. z Valné hromady AS, 05. 05. 2000, Dolní Lysečiny (NP Krkonoše)

Zápis z 02. z Valné hromady AS, 22. 10. 1999, Rejvíz (CHKO Jeseník)

Zápis z 01. z Valné hromady AS, 23. 10. 1998, Borova Lada (NP Šumava)

Výbor Asociace

Výbor Asociace strážců přírody zvolený na valné hromadě v Olešnici v Orlických horách 12.11.2021

Předseda (statutární zástupce)

Ing. et Ing. Bc. Borek Franěk
dobrovolný strážce CHKO České středohoří
mobil: +420 732 489 890
e-mail: borek.franek@seznam.cz
skype: borek.franek

Místopředseda

Pavel Nedvěd
strážce NP Šumava
mobil: +420 731 530 321
e-mail: pavel.nedved@npsumava.cz

Hospodářka

Ing. Jana Dvořáková
dobrov. strážce CHKO Moravský kras
mobil: +420 724 221 702
e-mail: jana.dvorakova.mk@nature.cz

Členové

RNDr. Antonín Tůma
strážce CHKO Moravský kras
tel.: +420 725 737 567
e-mail: antonin.tuma@nature.cz

Mgr. Jiří Lehký
strážce CHKO Beskydy
mobil: +420 725 044 047
e-mail: jiri.lehky@nature.cz

Ing. Adam Diviš
strážce NP Šumava
mobil: +420 731 530 314
e-mail: adam.divis@npsumava.cz

Bc. Veronika Bílá
dobrovolný strážce CHKO Beskydy
mobil: +420 734 331 058
e-mail: veronikawhite@centrum.cz