Odborná příprava

Příručky pro strážce & doporučená literatura

I. Němečková ed. – Příručka pro stráž přírody (tzv. Handbook), Asociace strážců přírody, 2011

J. Valenta – Komunikace pro strážce (Příručka pro strážce přírody II), Asociace strážců přírody, 2013

Z. Břečka, J. Břečka a kol. – Zásady první pomoci (nejen) pro strážce (Příručka pro strážce přírody III), Asociace strážců přírody, 2016

H. Malá – Stráž přírody, Orac  Praha, 2000

J. Staněk, L. Řehák – Nové postavení a úkoly stráží, příručka pro myslivecké stráže, rybářské stráže, vodní stráže, stráže přírody a lesní stráže, Venator, 2000

L. Ptáček, T. Růžička – Jak pře(d)kládat svět, Základy dobré interpretace, Nadace partnerství 2013

Právní okénko (články věnující se některým aspektům, které se v zákoně či vyhlášce nedočtete)

Článek z časopisu Ochrana přírody 5/2021 o pravomoci zastavovat vozidla (a pořizovat obrazový a zvukový záznam) https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/posileni-pravomoci-straze-prirody-a-lesni-straze-v-ramci-tzv-antiinvazni-novely

Článek z časopisu Ochrana přírody 3/2016  o problematice pozastavování rušivé činnosti

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/pozastaveni-rusive-cinnosti-strazcem-prirody/

SDĚLENÍ legislativního odboru Ministerstva životního prostředí (č.ZP03/2005) k postavení Stráže přírody – § 81 a násl. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=59211&Section=1&IdPara=1&ParaC=2

Předpisy pro strážce (ke stažení)